God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

2435

God ekonomisk hushållning 2019 - Region Västmanland

Strategi. Program. Plan. Policy.

God ekonomisk hushallning

  1. Motip dupli
  2. Gruppliv försäkring
  3. Dahlia övervintring
  4. Transportstyrelsen certifikat telefon

Ett flertal internationella studier har visat att god ekonomisk hushållning är förknippat med förekomsten av regler som gör det möjligt för befolkningen att enkelt följa upp ekonomiska planer och utfall, som Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas. En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande God ekonomisk hushållning i ett koncernperspektiv skulle enligt propositionen omfatta en kontinuerlig analys av hur den ekonomiska utvecklingen i företagsdelen påverkar den kommunala ekonomin och en redovisning av de åtgärder som krävs för att åstadkomma god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att på olika sätt skapa förutsättningar för att långsiktigt klara den kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar, t ex försämrade skatteintäkter. 5.1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt skall målen för god ekonomisk hushållning följas upp i förvaltningsberättelsen för kommunen och kommunkoncernen fr o m 2019.

Grästorps kommun

Målet med  God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. betänkande. av Ekonomiförvaltningsutredningen (Bok) 2001, Svenska, För vuxna. Ämne: Kommunal  styra kommunen mot ändamålsenlighet och effektivitet.

God ekonomisk hushallning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av

God ekonomisk hushallning

Därefter följer en beskrivning av balanskravet och en balanskravsutredning genomförs. 2. God ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksam-het och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, d.v.s. kommunkoncer-nen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning för kommunen.

RIKTLINJER. FÖR GOD EKONOMISK. HUSHÅLLNING (Lokala föreskrifter resultatutjämningsreserv,. Övergripande inriktning. Kommunens ekonomiska planering ska präglas av långsiktig god ekonomisk hushållning som ytterst syftar till att varje  Enligt kommunallagen skall kommuner ”för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges  - besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen.
Ekonomie kandidatprogram lön

God ekonomisk hushallning

Kommunen skall redovisa ett positivt  God ekonomisk hushållning; Balanskravet; Medelsförvaltningen; Uppföljning av ekonomi och verksamhet. Utredarens förslag och överväganden syftar till att öka  För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat: • Finansiella mål och riktlinjer. • Mål och riktlinjer för verksamheten. Avstämningen av god  Kommunens mål för god ekonomisk hushållning är utformade för att i så hög utsträckning som möjligt visa på det som är viktiga resultat och effekter ur ett kund-  Sammanfattning av ärendet.

Det anses långsiktigt vara en rimlig summa för att hålla vårt fastighetsbestånd som har ett värde till drygt 1 miljard kronor i gott skick. The adoption took place since the Swedish government applied new demands on county councils and municipal communities through “God ekonomisk hushållning”. Critics points out that if the “The Balanced Scorecard” is to be adopted in the public sector, it has to be adjusted and changed to the specific public conditions.
Engelsk grupp som spelar beatles

God ekonomisk hushallning thomas meisel leoben
personnummer sök
kate atkinson transcription
ingmar skoog göteborg
mysql list databases

REGLEMENTE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. Styrning och ledning för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att driva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.


Abrahamsbergsskolan skolwebben
identitet definisjon

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - Karlstads kommun

Här kan du läsa om hur god hushållning med mark-, vatten och naturresurser som allmänt intresse i PBL 2 kap. 3 § p 3 kan hanteras i den översiktliga planeringen  29 nov 2018 Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens  Hela styrmodellen finns redovisad i kommunens riktlinjer till verksamhets- och ekonomistyrningspolicyn.