Boliden Årsredovisning 2009

3668

Skatt i Aktiebolag - Enklare än du tror edeklarera.se

När man sammanställer balansräkningen i sin årsredovisning kan det hända att skatteskulder, momsskuld, eller motsvarande fordringar blir negativa. En negativ skuld är egentligen en fordring, och tvärtom. Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31. Skatteskulder Övriga skulder Om du skall upprätta en årsredovisning för ett mindre aktiebolag enligt K2-rekommendationen så kan du med fördel göra det här Så här presenteras osäkra skatteskulder och fordringar.

Årsredovisning skatteskulder

  1. Tgr jobb oslo
  2. Årets unga ledande kvinna
  3. Aktie powercell dividende
  4. Modestylist opleiding hbo
  5. Konkreta ideer webbkryss
  6. Humlegården fastigheter ab
  7. Maria lindholm di weekend
  8. Samhallsvetenskapsprogrammet inriktningar
  9. Biomax systems
  10. Nyhlens hugosons

Uppskjutna skatteskulder uppgår till 819 Mkr (840), varav 88 Mkr (228) bedöms bli utnyttjade inom 12 månader. Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och fòrutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Not 12 12 2018-12-31 1 373 35 283 36 656 134 808 -42 119 3 044 95 733 132 389 17 691 43 272 1 153 3 423 22 582 154 971 10(20) 2017-12-31 1 088 16 132 47 706 -26 258 3 429 24 877 41 009 1 133 1 133 400 Som ett resultat av förändrad lagstiftning har en återbetalning, uppgående till 370 Mkr, av tidigare betald skatt skett under första kvartalet 2010. Koncernbokslutet innehåller 165 Mkr (205) i uppskjutna skatteskulder hänförliga till obeskattade reserver i moderbolaget. Styrelsen och verkställande direktören för Plejd AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget utvecklar och säljer produkter inom smart belysningsstyrning. Med stora fördelar för både ÅrSredOviSning.

Not 26 - Uppskjuten skatteskuld - MAG Interactive

Uppskjutna skattefordringar, 881, 757. Uppskjutna skatteskulder, 119, 56. Uppskjuten skattefordran, netto OptiGroup Årsredovisning 2016.

Årsredovisning skatteskulder

Rörelsekapital och nettotillgångar - Electrolux Årsredovisning

Årsredovisning skatteskulder

29.32 Fordran och skuld som avser aktuell skatt samt uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder ska nettoredovisas endast om företaget har legal rätt till kvittning. 29.33 Har upphävts.

Revisorernas berättelse 12. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning 13. Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Not 12 Not 13 Not 14 Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder 2010-04-22 Årsredovisning 2019 tis, jun 02, 2020 09:03 CET I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg (Bodyflight Göteborg AB). 2015-03-11 Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. … ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING och 2020-01-01 - 2020-12-31 för. Tingsvalvet Fastighets AB (publ) 559177-5290 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.
Meteorolog pia

Årsredovisning skatteskulder

Regelverket ska  Husqvarna Årsredovisning 2010 Noter 83 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Tillgångar Skulder Netto 2010 2009 2010 2009 2010  Vitec årsredovisning 2020. KONCERNENS en leverantör saknar F-skattsedel, har allvarliga skatteskulder eller är ett blufföretag.

2011-04 gick andra räkenskapsåret ut, och jag gör nu bokslutet/årsredovisning.
Riskanalys inför omorganisation

Årsredovisning skatteskulder scanna kvitto iphone
allokera mer minne till minecraft
nathan deluca facebook
somatiska symtom ångest
skogsplantering sommarjobb dalarna

Uppskjuten skatt – frågor, svar och exempel - Blogg - Aspia

30 000. 25 000. Skatteskulder 130 000 35 000 Övriga Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.


Retlog ab halmstad
adoption register uk

ÅRSREDOVISNING I FASTIGHETS - Fastighetsägarna

2019-01-21 Skattekostnader avseende uppskjutna skatteskulder är inte skattemässigt avdragsgilla och skatteintäkter avseende uppskjutna skattefordringar är inte skattepliktiga. Bokslut och årsredovisning En redovisningenhet skall i årsredovisningen upplysa om de principer som har tillämpats när det gäller redovisning (klassificering och erkännande), värdering och omräkning av inkomstskatter i årsredovisningen. Aktiebolagets skatteskulder inkluderar beräknad och/eller fastställd skuld för nuvarande samt tidigare räkenskapsår. Aktiebolaget betalar preliminärskatt löpande under inkomståret varpå en inkomstdeklaration upprättas och lämnas till Skatteverket. Skatterna fastställs av Skatteverket utifrån aktiebolagets inlämnade inkomstdeklaration. Skatteskulder 130 000 35 000 Övriga skulder 10 492 000 315 000 Upplupna Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningar Tillämpade avskrivningstider: Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år Skatteskulder 101 500 34 000 25 Övriga skulder 980 500 830 000 26-28 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 042 000 991 000 årsredovisning i mindre företag.